Choso

Tranh chấp

9.1     Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người Bán và Người Mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và Chợ Số sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

9.2     Mỗi Người Bán và Người Mua cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với Chợ Số hoặc các công ty liên kết của Chợ Số liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang Chợ Số hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

9.3     Người Sử Dụng được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Chợ Số có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Chợ Số để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Chợ Số sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Chợ Số. 

© 2021 Bản quyền bởi công ty Công nghệ Gia Hoàng