Choso

Cam Đoan và Đảm Bảo

3.1 Chợ Số cam đoan và đảm bảo rằng Sản Phẩm được đăng tải là hàng hóa có xuất xứ nguồn gốc dõ dàng và được đảm bảo bởi cơ quan nhà nước địa phương có thẩm quyền.

3.2 Ngoại trừ những quy định được nêu tại Điều 3.1 và Điều Khoản Sử Dụng, Chợ Số không đưa ra bất kỳ bảo đảm, cam đoan, bảo hành, điều kiện, điều khoản hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào mâu thuẫn với Điều Khoản Sử Dụng, biện pháp bồi thường duy nhất được áp dụng cho bạn do việc Chợ Số vi phạm quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1 sẽ bị giới hạn tại Điều 3.3 này. 

© 2021 Bản quyền bởi công ty Công nghệ Gia Hoàng